Mirzayeva Yulduzkhon Takhirzhonovna

Department of Biophysics and Biochemistry, Institute of Biophysics and Biochemistry, National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Publications